مطالب توسط admin

روش پیشگیری از آلودگی به باج‌افزار wannacrypt

در روزهای اخیر باج افزاری تحت عنوان wannacrypt با قابلیت خود انتشاری در شبکه کشور ها شیوع یافته است. براساس رصدهای انجام شده ، این بدافزار در سطح شبکه کشور ما نیز رصد شده است. تا این لحظه بیش از 2000قربانی این باج افزار  شناسایی شده‌اند. برای جلوگیری از ورود این باج افزار ها در اولین مرحله […]