برداشتن صدای خواننده از موزیک. «karaoke» کارائوکه چیست؟