نوشته‌ها

بدون reboot کردن ویندوز سیستم را Restart کنیم ؟